گردشگری گلف: ورزش شماره یک در سراسر جهان از نظر هزینه

گلف در حال حاضر از نظر مالی مهم ترین ورزش در سراسر جهان می باشد. بر اساس داده های منتشر شده، بازار صنعت گلف در