ادعای چین در مورد دستیابی به برتری کوانتومی

قبل از آنکه ادعای کشور چین مبنی بر دستیابی به برتری کوانتمی را بررسی کنیم، باید مفهوم این عبارت بدانیم. به