کنترل آب و هوای دبی به کمک پهپادها

مطالعات بر روی تغییرات آب و هوای کشور ها، حاکی از آن است که نیروی تابشی در اثر گازهای گلخانه ای عامل اصلی گرم