تاخیر دوباره در پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب!!

به نظر میرسد تاخیری دوباره در پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب رخ داده است و گویا عامل این اتفاق وزش باد شدید در کشور