راه اندازی صندوق فناوری 672 میلیون دلاری در نیجریه

کشور نیجریه در مسیر ایجاد کار فناوری پیش می رود. 6 ماه از تصویب قانون استارتاپ نیجریه می گذرد و دولت نیجریه یک