متاورس چیست و چگونه دنیای مجازی را قرار است تغییر دهد؟

بدیهی است که شرکت های فناوری از جمله گوگل، در حال تدارک و کار روی پروژه های آینده دار باشند. یکی از این ها