بهترین زمان مصرف داروهای فشار خون چه زمانی است؟

یکی از پرسش های اساسی در رابطه با داروهای فشار خون زمان مصرف آن است و طبق مطالعه ای جدید بنظر میرسد که مصرف