بدون دانستن این موارد به استانبول نروید

استانبول را دوست دارم و ترکیه سومین کشوری بود که من از آن دیدن کردم (بعد از مکزیک و ایتالیا) و من بارها و بارها