جوانان در معرض خطر از دست دادن شنوایی

مطالعه ای جدید نشان می دهد که بیش از 1 میلیارد نفر در دنیا، در معرض خطر کم شنوایی هستند. بر اساس این مطالعه که