معماری داخلی

همانطور که قبلا به آن اشاره شد، یکی از تکنیک های مهم معماری داخلی تقسیم بندی فضاها بود. این تکنیک مهم در