فرق دستگاه بخور سرد و گرم

چرا باید از دستگاه بخور استفاده کنیم؟ تنفس در مکانی که از رطوبت مناسبی برخوردار است به تسکین بیماری های