اجرای اولین مانور فضایی توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب

اخبار حاکی از این است که تلسکوپ فضایی جیمز وب پس از پرتاب موفقیت آمیز خود توانسته است با موفقیت اولین و یکی از