بزرگترین کارخانه تبدیل دی اکسید کربن هوا به سنگ

خبرهای حوزه تکنولوژی حاکی از آن است که بزرگترین کارخانه تبدیل گاز دی اکسید کربن هوا به سنگ در کشور ایسلند به