صدور مجوز تاکسی هوایی در ایران

تاکسی های هوایی هواپیماهای کوچک تجاری هستند برای مقاصد مختلف از جمله صنعت گردشگری مورد استفاده قرار میگیرند