اقامت طولانی مدت در ایستگاه فضایی سبب آسیب به مغز میشود

پژوهشگران در مطالعاتی تازه به این نتیجه رسیده اند که آسیب های مغزی ناشی از اقامت طولانی مدت در ایستگاه فضایی