اردن منتظر تعداد توریست های بیشتری است

کشور اردن انتظار افزایش توریست های بین المللی را دارد و در سال 2019 میلادی با 5.36 میلیون بازدیدکننده، بیشترین