ورزش را می توان به عنوان یک فعالیت تفریحی و تجاری، به عنوان شناخته شده ترین جنبه امروزه که ما افراد مشهور از ورزش های حرفه ای مختلف در دنیا را دنبال می کنیم، بیان کرد. با این حال، باید خاستگاه آن را در یونان باستان و توسط “بارون پیر دو کوبرتن”، پدر بازی های المپیک مدرن به یاد آوریم.

بارون پیر دو کوبرتن در مورد ورزش و هنر می گوید:

هنر ممکن است یک ورزش باشد، اما ورزش یک هنر است.

ورزش به عنوان یک الگو

از El Basilisco، یک بررسی اسپانیایی با ماهیت فلسفی، و تحت عنوان: فلسفه ورزش، نقل قول زیر را که به استبان کاله ایتورینو، استاد آکادمی سلطنتی تاریخ اسپانیا نسبت داده شده است، بیان می کنیم:

قرن بیستم را می توان «قرن ورزش» نامید که در آن همه چیز در ورزش، کار، عشق، جراحی و حتی شعر انجام می شود. ورزش یک بازی است، بله، تابع قوانین خاصی، اما هوشمندانه برای یک هدف، نه تنها درونی، بلکه متعالی. ورزش یک تمرین بدنی است که با یک ریتم خاص و یک هدف خاص توسعه یافته است، یعنی بازی اصیل، آرمانی و دارای یک اخلاق و زیبایی شناسی، یک اخلاق و یک هنر است.

پس ما وظیفه داریم که اصالت، اخلاق و هنر را در ورزش حرفه ای به دلیل منش و رفتار مثال زدنی آن حفظ کنیم.

بارون پیر دو کوبرتن می گوید:

مهم ترین چیز در بازی های المپیک، بردن نیست، بلکه شرکت است. مهم ترین چیز در زندگی پیروزی نیست بلکه خوب جنگیدن است.

سهم ورزش در عزت نفس و کار تیمی

این یکی دیگر از جنبه های مهم بهبود توانایی های ما به عنوان افراد و شهروندان است. برای توضیح، از مقاله: تیم سازی از طریق چالش های فیزیکی، نوشته ساندرا ال. گیبونز نقل قول می کنیم:

افراد با خودپنداره بالا، در مقابل خودپنداره پایین، به احتمال زیاد انگیزه بیشتری برای دنبال کردن اهداف شخصی دارند و هنگام رویارویی با موانع، پافشاری می کنند. این افراد بیشتر از دیگران حمایت می کنند و در گروه های اجتماعی قرار می گیرند.

در ادامه بیان می شود که، تیم سازی اصطلاحی است که برای توصیف یک کار گروهی حل مسئله استفاده می شود که شامل ساختاردهی تعاملات شرکت کنندگان به گونه ای است که هر یک به دیگران وابسته و پاسخگو باشد.

این برنامه بر مقررات زیر تأکید دارد:

  • (الف) نقش های خاص برای هر کار
  • (ب) تعاملات مثبت گروهی
  • (ج) قوانین وظیفه رعایت شود (زمانی که قوانین شکسته شده، عواقب باید به دنبال داشته باشند، و فداکاری هایی انجام شود)
  • (د) بازتاب پس از کار

وظایف فردی شامل نقش های خاص زیر است:

  • (الف) سازمان دهنده – مسئول یادآوری چالش ها، قوانین و فداکاری ها به اعضای گروه است
  • (ب) ستایشگر – مسئول یافتن موارد خاص ستایش توسط اعضای گروه است
  • (ج) تشویق کننده – مسئول قدردانی از تلاش های گروه در طول مشارکت
  • (د) خلاصه کننده – مسئول این است که مربی نحوه حل یک مشکل را توسط تیم و هماهنگ کردن تکمیل یک گزارش کار تیمی بیان کند.

سخن پایانی

تنها می توان امیدوار بود که نهادهای ورزشی حرفه ای در تربیت نوجوانان و جوانان پافشاری کنند. با این کار، آنها با رعایت اخلاق و زیبایی شناسی جامعه، کمک زیادی به جامعه خواهند کرد.